Skip Navigation
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Your Environment. Your Health.

EJ and Natural Disasters Town Hall: Gulf Coast Region - Vietnamese

Cuộc họp Toàn thể Trực tuyến về Công lý Môi trường và Thiên tai/COVID-19: Vùng Bờ Vịnh

IWG LOGO

Thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021
6:30 – 8: 30 giờ tối Giờ EST / 5:30 – 7:30 giờ tối Giờ CST
Sự kiện Trực tuyến

English version of this page

Nhóm Công tác Liên cơ quan Liên bang (Interagency Working Group, IWG) về Công lý Môi trường (Environmental Justice, EJ) Tiểu ban về EJ và Thiên tai sẽ tổ chức ba Cuộc họp Toàn thể Khu vực trực tuyến vào đầu năm 2021.

Cuộc họp Toàn thể trực tuyến lần hai kéo dài trong hai giờ sẽ tập trung vào Vùng Bờ Vịnh vào Thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021. Một khóa huấn luyện kỹ năng ứng phó với thảm họa kéo dài ba giờ cũng sẽ được cung cấp cho các thành viên cộng đồng, tình nguyện viên và các bên liên quan khác có quan tâm vào một ngày sau đó.

Chủ đề

  • Tác động của siêu bão và các trận lụt lớn trong thời gian xảy ra COVID-19 lên những cộng đồng chịu nhiều gánh nặng, không nhận được sự quan tâm đầy đủ

Mục đích

Mục đích của Cuộc họp Toàn thể này là để thu được sự hiểu biết tốt hơn về việc thiên tai và COVID-19 tác động như thế nào đến các cộng đồng thiểu số, có thu nhập thấp, chịu nhiều gánh nặng và không nhận được sự quan tâm đầy đủ như thế nào, cũng như cách chính phủ liên bang có thể mang đến sự hỗ trợ tốt hơn cho các cộng đồng này trong việc chuẩn bị và hồi đáp các nhu cầu của họ trước, trong và sau thiên tai.

Mô tả

Hậu quả của Siêu bão Katrina đã minh chứng cho việc một thiên tai, trong trường hợp này là một cơn siêu bão và lũ lụt sau đó, đã gây ảnh hưởng quá mức như thế nào đến các cộng đồng có thu nhập thấp, thiểu số, bị quá sức và không nhận được sự quan tâm đầy đủ. Siêu bão Katrina đã phá hủy nhà cửa, hạn chế khả năng tiếp cận với nước sạch, và gây nên những lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe. Nhiều cộng đồng vẫn đang phải chứng kiến những tác động của cơn siêu bão, nhất là khi Bờ Vịnh tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nhiều thiên tai. Không thể phủ nhận rằng tần suất và cường độ của các cơn bão ngày càng tăng, và các cộng đồng có thu nhập thấp, thiểu số, chịu nhiều gánh nặng và không nhận được sự quan tâm đầy đủ đang phải gánh chịu những tổn thương lặp đi lặp lại do thiên tai gây ra. Các cách thức chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau những thảm họa này sẽ bị tác động nhiều hơn nữa bởi những thách thức do COVID-19 gây ra.

Các diễn giả sẽ thảo luận về cách mà các cộng đồng công lý môi trường đã bị ảnh hưởng bởi siêu bão, lũ lụt và COVID-19, cũng như cách COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và ứng phó với những thảm họa này.

Những người tham gia cũng sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận về những tác động của thiên tai, chẳng hạn như bão, lũ lụt và COVID-19 lên các cộng đồng, và cách chính phủ liên bang có thể hỗ trợ các cộng đồng này tốt hơn.

Kết quả Mong muốn

Thu thập những bài học đã được rút ra và các phương pháp hành động tốt nhất từ những tiếng nói của người dân, cũng như xác định các bước hành động mà chính phủ liên bang có thể thực hiện để trợ giúp tốt hơn cho các cộng đồng phải chịu nhiều gánh nặng và không nhận được sự quan tâm đầy đủ. Để xác định các hạng mục hành động cụ thể, chẳng hạn như các dự án cụ thể, mà EJ IWG Liên bang có thể thực hiện để đáp ứng nhu cầu EJ của những cộng đồng này.

Chương trình nghị sự

Nền tảng Cuộc họp Trực tuyến

Cuộc họp này sẽ được tổ chức trên ZoomGov. Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng quý vị có phiên bản Zoom mới nhất được cài đặt trên máy vi tính hoặc thiết bị di động của mình.

Đăng ký

Nhấp vào đây để đăng ký. Sự kiện này có số chỗ hạn chế và chỗ được đăng ký trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Việc đăng ký sẽ đóng lại khi hết chỗ. Liên kết Zoom sẽ được gửi cho quý vị sau khi chúng tôi nhận được đăng ký của quý vị, với điều kiện là vẫn còn chỗ.

Nếuquý vịn muốn gửi một nhận xét để kèm trong ghi chú cho cuộc họp này, thì vui lòng gửi những nhận xét của quý vị đến địa chỉ environmental-justice@epa.gov với dòng tiêu đề “Cuộc họp Toàn thể về Công lý môi trường và Thiên tai” (“EJ and Natural Disaster Town Hall.”) Xin nhắc lại, chúng tôi sẽ có thêm một Cuộc họp Toàn thể trong thời gian sắp tới, tập trung vào Bờ Tây và Bờ Tây Nam (Ngày sẽ quyết định sau). Chúng tôi sẽ sớm đăng tải thông tin thêm về cuộc họp này, vì vậy xin vui lòng quay trở lại trang web của cuộc họp để xem thông tin.

Có cung cấp phiên dịch đồng thời

Chúng tôi sẽ có phiên dịch đồng thời (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt) trong suốt thời gian của Cuộc họp Toàn thể.

Sự kiện huấn luyện về ứng phó và chuẩn bị cho thảm họa

Thứ Hai ngày 8 tháng 3 năm 2021
6:00 – 9:00 tối EST (Múi giờ miền Đông) / 5:00 – 8:00 tối CST (Múi giờ miền Trung)
Đăng ký Tập huấn
Đối tượng phục vụ: Các thành viên cộng đồng, các tổ chức cơ sở, chính quyền địa phương và tiểu bang cùng các tình nguyện viên

Chương trình Đào tạo Nhân viên (WTP) của Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường (NIEHS) sẽ tổ chức khóa tập huấn ảo về ứng phó thảm họa như một phần của Nhóm Phối hợp Hoạt động giữa các Tổ chức (IWG) về Công lý Môi trường (EJ) EJ và Các cuộc họp trong khán phòng của Tiểu ban Thảm họa Thiên nhiên.

Khóa tập huấn sẽ do những nhà tài trợ WTP tiến hành nhằm mục đích xây dựng nhận thức chung về cách ứng phó an toàn với thảm họa. Những người tham gia sẽ tìm hiểu thêm về khả năng sẵn sàng, khả năng phục hồi sức khỏe tinh thần và ứng phó vì nó liên quan đến bão lũ và các thảm họa thiên nhiên khác hoặc các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng.

Sự kiện này có không gian giới hạn và trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Đây là sự kiện miễn phí; tuy nhiên, chúng tôi sẽ khép lại việc đăng ký khi đạt đến giới hạn số lượng. Chúng tôi sẽ gửi liên kết Zoom đến cho bạn sau khi nhận được hồ sơ đăng ký nếu còn chỗ.

Sự kiện này sẽ chủ yếu diễn ra bằng tiếng Anh; tuy nhiên, chúng tôi sẽ có bố trí phiên dịch đồng thời trong phiên họp chung.

Yêu cầu về Hỗ trợ theo Đạo Luật dành cho Người Mỹ Khuyết Tật

Những người có khuyết tật cần những sự hỗ trợ để tham gia các sự kiện này nên liên lạc Kerri Voelker: kvoelker@michaeldbaker.com hoặc 919-794-4710. Những người dùng TTY nên liên lạc với Dịch vụ Chuyển tiếp TTY Liên bang theo số 800-877-8339. Các yêu cầu phải được thực hiện ít nhất 5 ngày làm việc trước khi diễn ra sự kiện.

Phụ đề chi tiết bằng tiếng Anh sẽ được cung cấp trong phiên họp chung của Cuộc họp Toàn thể.

Có thắc mắc ư?

Nếu quý vị có thắc mắc về nội dung của cuộc họp Toàn thể, vui lòng liên lạc Joy Lee Pearson tại địa chỉ jlee@michaeldbaker.com hoặc 202-715-3851. Các câu hỏi về công tác hậu cần nên được chuyển đến Kerri Voelker tại địa chỉ kvoelker@michaeldbaker.com hoặc 919-794-4710.

Back
to Top