Skip Navigation

Publication Detail

Title: Author Correction: PANDORA-seq expands the repertoire of regulatory small RNAs by overcoming RNA modifications.

Authors: Shi, Junchao; Zhang, Yunfang; Tan, Dongmei; Zhang, Xudong; Yan, Menghong; Zhang, Ying; Franklin, Reuben; Shahbazi, Marta; Mackinlay, Kirsty; Liu, Shichao; Kuhle, Bernhard; James, Emma R; Zhang, Liwen; Qu, Yongcun; Zhai, Qiwei; Zhao, Wenxin; Zhao, Linlin; Zhou, Changcheng; Gu, Weifeng; Murn, Jernej; Guo, Jingtao; Carrell, Douglas T; Wang, Yinsheng; Chen, Xuemei; Cairns, Bradley R; Yang, Xiang-Lei; Schimmel, Paul; Zernicka-Goetz, Magdalena; Cheloufi, Sihem; Zhang, Ying; Zhou, Tong; Chen, Qi

Published In Nat Cell Biol, (2021 Jun)

Abstract: A Correction to this paper has been published: https://doi.org/10.1038/s41556-021-00687-w.

PubMed ID: 33927371 Exiting the NIEHS site

MeSH Terms: No MeSH terms associated with this publication

Back
to Top